การระบายอากาศคืออะไร?

การระบายอากาศ หมายถึง การทำให้อากาศเกิดการไหลเวียนและถ่ายเทภายในอาคาร โดยจะต้องมีระบบการนำเอาอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาเติม (Fresh Air) ในบริเวณที่ต้องการปรับอากาศ ในปริมาณที่เพียงพอ และจะต้องมีการระบายอากาศเสีย (Exhaust Air) ทิ้งออกไป เพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งประเภทของการระบายอากาศแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. การระบายอากาศตามธรรมชาติ คือ การไหลของอากาศผ่านทางช่องเปิดหน้าต่าง ประตู และช่องเปิดของเปลือกอาคาร    เกิดขึ้นจากแรงดันอากาศที่แตกต่างตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น

                                                                                              รูปที่ 1 แสดงการระบายอากาศตามธรรมชาติ

          2. การระบายอากาศแบบเครื่องกล คือ การตั้งใจให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศเข้า     และออกจากอาคารโดยใช้พัดลมในการระบายอากาศ

                                                                                                 รูปที่ 2 แสดงการระบายอากาศทางกล

ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการระบายอากาศแบบธรรมชาติและแบบเครื่องกล

 

การระบายอากาศแบบเครื่องกล

การระบายอากาศแบบธรรมชาติ

ข้อดี

เหมาะสำหรับทุกสภาพอากาศ ระบบระบายอากาศทางกลสามารถควบคุมได้โดยมนุษย์ และสามารถปรับระดับการถ่ายเทของอากาศได้ตามต้องการ

ไม่มีต้นทุนในการลงทุนในการติดตั้งระบบประบอากาศ และต้นทุนค่าไฟฟ้า อีกทั้งยังไม่ต้องมีกระบวนการบำรุงรักษา

ข้อเสีย

ต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติม ส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงกว่าการระบายอากาศแบบธรรมชาติ และกระบวนการในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังก่อให้เกิดมีเสียงดังเกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ

ไม่สามารถควบคุมอัตราการระบายอากาศได้ โดยการระบายอากาศจะเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่เปิด ของพื้นที่ที่ต้องการระบายอากาศ