การแปลงหน่วยที่พบบ่อย

การวัดปริมาณลม และการวัดแรงดันในระบบของแต่ละเครื่องมือวัดจะใช้หน่วยที่ต่างกัน

แต่เราสามารถแปลงหน่วยให้ตรงตามความต้องการของเราได้ โดยอ้างอิงจากตารางสรุปด้านล่างนี้