ความสำคัญของขนาดท่อลม

ผังถนนในการเดินรถ ก็เปรียบเสมือน ผังการเดินท่อในระบบระบายอากาศ
รถยนต์บนถนน เปรียบเสมือน ตัวแทนของอากาศในระบบท่อ
การลดเลนถนนจาก 4-6 เลน เหลือเพียง 2-3 เลน ทำให้เกิดการจราจรติดขัด ก็เปรียบเสมือน

การลดขนาดท่อทำให้เกิด #สภาวะลมอั้น ต่อให้พัดลมทำลมแรงแค่ไหน ก็ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพได้เต็ม 100%

#ลมอั้น เกิดจากการไหลออกของอากาศลดลง เมื่อปริมาณลมออกได้น้อยลง ย่อมส่งผล effect ต่อปริมาณลมด้านดูดที่น้อยลงเช่นกัน  โดย #สภาวะลมอั้น ที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็น Static Pressure (Pressure Loss) ในระบบที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง Static Pressure ที่เพิ่มขึ้นมานี้ อาจไม่ถูกคำนวณเผื่อไว้ในตอนแรกในการเลือกพัดลม ส่งผลให้พัดลมไม่สามารถทำปริมาณลมได้ตามที่คำนวณไว้
การลดขนาดท่อที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำหรือมาตรฐานที่เหมาะสม เปรียบเสมือนการเพิ่ม Pressure Loss ในระบบ ทำให้ปริมาณลมเข้า-ออก ลดลง หรือเปรียบเสมือน ขวดน้ำที่คอคอด เราจะสังเกตได้ง่ายๆจากตอนเราเทน้ำออกจากขวดประเภทนี้ น้ำจะแข่งกันไหลออกจนเกิดแรงดันอากาศ ความเร็วน้ำที่ไหลออกจากปากขวดก็จะแรง(Velocity Outlet)เมื่อเทียบกับการเทน้ำออกจากแก้วน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cr…ภาพประกอบจาก google และสไลด์ System Effect จาก #พัดลมครูเกอร์