มาตรฐาน AMCA คืออะไร

AMCA  ย่อมาจาก  Air Movement and Control Association

เป็นองค์กรส่วนกลางที่ใช้ตรวจสอบและยืนยันประสิทธภาพของระบบระบายอากาศ เป็นที่ยอมรับและมีน่าเชื่อถือในระดับสากล 

ดังนั้นพัดลมที่ผ่านมาตรฐาน AMCA จึงมีความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน เช่น พัดลมแบรนด์ครูเกอร์ฯ