หลักการทำงานของพัดลม

การสร้างความแตกต่างแรงดันของอากาศ  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายมวลอากาศ  โดยแรงดันที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องมากกว่าแรงดัน ณ จุดจุดนั้น (System loss)  โดยปกติแล้วความดันอากาศสูงจะเคลื่อนย้ายไปหาความดันอากาศที่ต่ำกว่า